024 7303 7168

Vietsoftpro số hoá Bảo tàng Binh chủng thông tin liên lạc

Vietsoftpro số hoá Bảo tàng Binh chủng thông tin liên lạc

    1415

Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc thuộc loại hình lịch sử quân sự, được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1985, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Thông tin, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. 

Bên trong Bảo tàng liên lạc vẫn còn lưu giữ được rất nhiều các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Thông tin liên lạc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Vietsoftpro đã thực hiện số hóa toàn bộ Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc. Việc số hóa các tài liệu, hiện vật trong bảo tàng sẽ giúp cho du khách có thể tương tác dễ dàng hơn. Đồng thời, khách tham quan cũng dễ dàng tra cứu thông tin về hiện vật. Từ đó đem đến cho du khách cái nhìn trực quan, sinh động hơn về một thời oanh liệt của ông cha ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.