024 7305 1368

Đề án sách 3D các dân tộc thiểu số Việt Nam

Đề án sách 3D các dân tộc thiểu số Việt Nam

    1244

 

Từ năm 2018, Vietsoftpro vinh dự là đơn vị tiên phong đồng hành cùng Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với thế giới, đồng thời phản bác lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

 

Bằng việc ứng dụng công nghệ, các thể hiện nội dung hoàn toàn mới phong phú kết hợp công nghệ 2D và 3D, video, góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó cùng phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án xây dựng, bổ sung và số hóa kho tư liệu về văn hóa, văn học, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng trên cơ sở kế thừa nguồn tư liệu của các nhà dân tộc học, nhân học, văn hóa học và các sáng tác văn học, nghệ thuật... trước đây.

 

Vietsoftpro với đội ngũ nội dung, kỹ thuật và triển khai trẻ trung, năng động kết hợp với những chuyên gia đầu ngành dân tộc học trong giai đoạn đầu đã bổ sung nguồn tài liệu, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người; là cẩm nang, là kiến thức cơ bản cho các cán bộ làm công tác dân vận, giáo viên, chiến sỹ biên phòng vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và đông đảo các đối tượng thụ hưởng khác trong và ngoài nước.